ادبیات و هنر
18 بهمن 1400 | بازدید: 504

در فراداشت دُن‌کیشوت-اسپانیا در عصر سروانتس

نوشته: آلن وودز- ترجمه: رامین جوان

پرولتاریایی که با تلاشیِ دسته‌های خدم‌وحشم فئودالی و سلب مالکیت قهرآمیزِ زمین از مردم ایجاد شده بود، پرولتاریای آزاد و بی‌حقوق، امکان نداشت با همان سرعتی که به‌جهان پرتاب شده بود، جذب کارخانه‌های در حال احداث شود. از سوی دیگر، این افراد که ناگهان از شیوه‌ی متعارف زندگی خود کنده شده بودند، نمی‌توانستند بی‌درنگ خودرا با نظمِ شرایط جدیدشان وفق دهند. گروه عظیمی از آن‌ها، برخی بنا به‌تمایل خود و در بسیاری مواقع زیر فشار اوضاعْ گدا، راهزن و ولگرد شدند.

 

  درفراداشت دُن‌کیشوت

 اسپانیا درعصر سروانتس

 

 نویسنده: آلن وودز

ترجمه: رامین جوان

دانلود متن