کتاب
29 مهر 1398 | بازدید: 2700

الفبای کمونیسم

نوشته: نیکلای بخارین-ایوگنی پرابراژنسکی

کتابی که در دست دارید، ترجمه‌ی فارسیِ بخش یکم از کتابِ «الفبای کمونیسم: یک بیانِ ساده از برنامه‌‌ی حزبِ کمونیست روسیه» است که در اکتبر 1919، در دومین سالگردِ انقلابِ کبیرِ روسیه، به‌چاپ رسیده است. کل کتاب در 19 فصل نگاشته شده است که ترجمه‌ی کنونی پنج فصل، کل بخش یکم، را در برمی‌گیرد. عنوانِ بخش یکم «نظری: رشد و زوالِ سرمایه‌داری» و عنوانِ بخش دوم «عملی: دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان کمونیسم» است.

 

دانلود