ماتریالیسم
14 آذر 1400 | بازدید: 588

مارکسیسم در تقابل با اگزیستانسیالیسم

نوشته: جرج نواک - ترجمه: پویان فرد

در آن‌جایی که اگزیستانسیالیسمْ گیج و سردرگم دست از کار می‌کشد، ماتریالیسم دیالکتیک کار را آغاز می‌کند، و با این پیش‌فرض ادامه می‌دهد که آن‌چه در واقعیت می‌تواند حدود معینی داشته باشد، هم‌چنین می‌تواند صورت‌بندی روشنی در اندیشه نیز پیدا کند. تضادهایی که در واقعیت مشاهده می‌شوند هرقدر هم که پنهان، پیچیده و انحرافی باشند، با گذشت زمان و تلاش می‌توان آن را از یکدیگر جدا کرد. جوهر دیالکتیکی تمامی فرآیند‌ها دقیقاً در آشکار کردن تضادهای درونی، نمایش تدریجی و تعیین هرچه بیش‌تر جنبه‌های قطبی آن‌ها...

 

                   مارکسیسم در تقابل اگزیستانسیالیسم

نوشته: جرج نواک

ترجمه: پویان فرد

منبع

لینک دانلود